Radonsanering

Om radonhalten är så hög att åtgärder krävs för att sänka den, startar man med att undersöka varifrån radonet kommer (radonbesiktning) för att kunna välja rätt åtgärder för en radonsanering. Här presenteras några av de vanligaste metoderna.

Vid en radonbesiktning hjälper besiktningsmän dig med att få en klar bild av hur radonet kommer in och kan tas bort. Huskonstruktionen ses över och en genomgång av byggnaden/huset görs. Ventilationen kontrolleras, läckor söks och gammastrålning från byggnaden mäts. När allt är gjort och genomgånget får man reda på vilka åtgärder som krävs för att komma åt problemen. Det finns olika sätt att radonsanera på, beroende på var radon kommer från.

Radon i byggmaterial – luftomsättningen behöver ökas genom att installera eller förbättra ventilationen
Radon i hushållsvattnet – vattnet måste luftas innan det tas in i huset
Radon från marken – sanering görs med radonsug, radonbrunn eller tätningar

Var noga med att göra en ny radonmätning (kallas för kontrollmätning) efter en radonsanering för att se att halterna har minskat och radonsaneringen gett resultat.

Radonsanering
Vid radon i byggmaterial behöver luftomsättningen ökas genom att installera eller förbättra ventilationen.

Radon är en radioaktiv gas som varken känns, har någon lukt, färg eller smak. För de flesta människor sker den största exponeringen för radon i hemmet där vi tillbringar mycket av vår tid. Man kan även exponeras på arbetsplatser inomhus. Hur hög radonhalten är i ett hus går inte att veta utan att göra en mätning. Radonhalten mäts i becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m³). Långvarig exponering av för höga radonhalter ökar risken för lungcancer. Myndigheter i Sverige beräknar att radon orsakar cirka 500 lungcancerfall i Sverige varje år. Det gör det till den näst största orsaken till lungcancer efter rökning. En simpel radonmätning är ett kraftfullt verktyg för att ta reda på radonhalten och förebygga lungcancer.

Långtidssmätning radon

Radonmätningar i villor och radhus ska göras under eldningssäsongen, oktober till och med april för tillförlitligt årsmedelvärde. Mätningen ska genomföras under minst 60 dagar (en långtidsmätning).

Radonhalten bör mätas vid husköp och husbygge, vid ombyggnation, ändringar i ventilation- eller uppvärmningssystemet eller om det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen.

En långtidsmätning ger ett tillförlitligt årsmedelvärde som behövs för att kunna ansöka om radonbidrag. Med en kortidsmätning får du bara en indikation på om det finns ett problem. Radon kan även förekomma i nybyggda bostäder. I slutbesiktning är det därför viktigt att göra en radonmätning. Det enda sättet att få veta radonhalten är att mäta.

Sammanfattning: Radonsanering

Om radonhalten är för hög:

 • Gör en radonbesiktning för att identifiera källan.
 • Välj rätt saneringsmetod beroende på källan:
  • Radon i byggmaterial: Öka ventilationen.
  • Radon i hushållsvattnet: Lufta vattnet.
  • Radon från marken: Radonsug, radonbrunn eller tätningar.
 • Gör en kontrollmätning efter saneringen.


Radon – en osynlig fara:

 • Luktfri, färglös och smaklös gas.
 • Största exponering i hemmet.
 • Långvarig exponering ökar risken för lungcancer.
 • Näst största orsaken till lungcancer efter rökning.


Radonmätning:

 • Långtidsmätning under eldningssäsongen (okt-apr).
 • Minst 60 dagar för tillförlitligt årsmedelvärde.
 • Vid husköp, -bygge, ombyggnation, ventilationsändringar eller efter 10 år.
 • Korttidsmätning ger endast indikation.
 • Mätning i nybyggda hus vid slutbesiktning.


Det enda sättet att veta radonhalten är att mäta!